CÔng Ty TNHH XD - TM LÊ HUY HOÀNG  tham gia chương trình giao lưu báo chí doanh nghiệp với hội nhập kinh tế quốc tế ngày 20-8-2016 tại Hà Nội

Phó Giám Đốc Lê Đình Hoàng nhận cúp